Love og vedtægter for Kastrup Tårnby Rideklub

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR)

Ugandavej 13-21

2770 Kastrup

Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune.

§ 2 Formål

Formålet er at fremme ridesporten, interessen og kendskabet til hesten og dens benyttelse i ridesporten. Formålet søges opnået ved kvalificeret undervisning samt ved forskellige ridekonkurrencer, ved opvisninger og andre arrangementer af forskellig art. For at opnå de bedste resultater har klubben etableret egne ridebaner og ridehus.

§ 3 Dansk Ride Forbund

Klubben er optaget i Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, og klubben og dens medlemmer forpligter sig til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemmer

I rideklubben optages

 

Aktive senior- og juniormedlemmer med ret til at benytte klubbens faciliteter. Man er junior til og med det år, man fylder 18 år. Optagelse af unge under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de fylder 18 år.

 

Stævnemedlemmer kan optages i klubben uden ret til at benytte klubbens faciliteter, men med ret til at deltage i stævner i klubbens navn, samt deltage i klubbens stævner og arrangementer.

 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

 

Indmeldelse i klubben sker via hjemmeside og klubmodul. Medlemskab er gældende fra den dato, der er tilmeldt og betalt via klubmodul.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til KTRs mailadresse med mindst en måneds varsel til den første i en måned.

§ 5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6A Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastlagt omfang, dog max to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden fire uger.

§ 6C Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

I det af 6 B omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om tidligere udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 

Eksklusionskriterier

Bestyrelsen kan suspendere et medlem, der i ord eller gerning bevidst skader foreningen eller modarbejder foreningens formål, eller de af generalforsamlingen eller bestyrelsen, vedtagne regler.

Suspenderingen forelægges førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor det ved simpelt stemmeflertal besluttes, om medlemmet skal ekskluderes eller om suspenderingen skal ophæves.

Det suspenderede medlem har ingen adgang til klubben fra tidspunktet for suspenderingen til førstkommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling. Dog har vedkommende adgang til at møde og tale sin sag ved ovennævnte generalforsamling.

Et suspenderet medlem er kontingent-fri i perioden.

 § 7 Kontingent

Kontingent fastsættes på forslag af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Et medlem slettes, hvis kontingentet ikke er betalt senest tre måneder efter forfaldsdato, men kan optages på ny ved betaling af restance.

For passive - og stævnemedlemmer opkræves kontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Ved optagelse i løbet af året betales fuldt årskontingent.

§ 8 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling tillige med 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

Klubben skal samtidig have en registreret revisor.

3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og en revisor er på valg alle lige år.

4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant er på valg alle ulige år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen foranlediger nedsættelse af et stævneudvalg.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, indtræder en suppleant for den fratrådte.

 

§ 9 Bestyrelsesmøder

 Bestyrelsen træder sammen på forlangende af formanden eller to andre medlemmer. Ved bestyrelsesmøder skal mindst fire medlemmers tilstedeværelse og enighed opnås, for at gyldige beslutninger kan foretages. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Er stemmerne lige, er formandens stemme den afgørende.

 

Sekretæren refererer bestyrelsesmødet, som godkendes efter hvert møde.

 

 § 10 Prokura

Klubbens daglige anliggender og dispositioner varetages af bestyrelsen. Beløb over kr. 25.000,- kræver to bestyrelsesmedlemmers godkendelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til

At udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender

At udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

 At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at have et Visa/DK til foreningskonto

At optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb indtil kr. xx, efter det er vedtaget på en generalforsamling.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, jvf. dog § 10.

 

Forhandlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal, og hvert medlem må personligt afgive sin stemme. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men kan dog ske skriftligt, hvis bestyrelsen eller mindst en af de tilstedeværende forlanger det.

 

Medlemmer, der er i kontingentrestance samt medlemmer, der ikke er i besiddelse af stemmekort, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

Der kan stemmes via fuldmagt. Hvert medlem kan dog max medbringe 2 fuldmagter.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste mandag i februar måned. Indkaldelse hertil skal ske via meddelelse på klubbens officielle informations kanaler med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden samt mødested. Eventuelle stemmekort kan udleveres på generalforsamlingen.

 

 

 Dagsorden skal indeholde følgende

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren

 

4. Indkomne forslag til behandling

 

5. Fastlæggelse af kontingent

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

7. Valg af suppleanter

 

8. Valg af revisor/revisorsuppleant

 

9. Eventuelt

 

 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest d. 31. januar. Forslagene udsendes pr. mail før generalforsamlingen.

§ 12 Vedtægtændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13 Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, som vælges af den ordinære generalforsamling samt en registreret revisor.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt. Ligeledes skal der indkaldes, hvis mindst 25 stemmeberettigede medlemmer ved underskrift indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ved indkaldelse hertil, sker det som til ordinær generalforsamling, dog er varslet kun 8 dage.

§ 15. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt til dette formål og kun, hvis 3/4 af klubbens fremmødte medlemmer stemmer herfor. Dernæst træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af klubbens midler.

 

 Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 25. februar 1975 med seneste ændringer 29. februar 2016