Love og vedtægter for Kastrup-Tårnby Rideklub


§ 1 Navn og Hjemsted

Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR)
Ugandavej 13-21
2770 Kastrup

Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune

 


§ 2 Formål

Foreningens formål er at styrke interessen for ridning og heste og med udgangspunkt i undervisning, fællesskab og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til ridesporten.

 


§ 3 Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Rideklubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 


§ 4 Medlemmer

I rideklubben optages
Aktive senior- og juniormedlemmer med ret til at benytte klubbens faciliteter. Man er junior til og med det år, man fylder 18 år. Optagelse af unge under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de fylder 18 år.


Stævnemedlemmer og støttemedlemmer
Stævnemedlemmer og støttemedlemmer kan optages i klubben. For begge medlemstyper gælder, at medlemskab giver ret til at starte stævner i klubbens navn. Medlemskabet giver ikke ret til at benytte klubbens faciliteter.
Indmeldelse i klubben sker via hjemmeside og klubmodul. Medlemskab er gældende fra den dato, der er tilmeldt og betalt via klubmodul.
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de pligter og rettigheder, som er angivet i lovene. Som medlem er man forpligtet til at sætte sig ind i klubbens love og vedtægter samt regler for benyttelse af faciliteter.
Som medlem af en forening forpligter du dig til at yde for fællesskabet – det betyder, at vi gerne ser, at du deltager i for eksempel udvalg, arbejdsdage og afvikling af stævner.

Udmeldelse skal ske skriftligt til KTR’s mailadresse med mindst en måneds varsel til den første i en måned.

 


§ 4A Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har stemmeret på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen. Æresmedlemsskab er livslangt.

 


§ 5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 6A Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastlagt omfang, dog max to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 6B Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden fire uger.

 

§ 6C Karantæne/Udelukkelse/Eksklusion

I det af 6 B omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).


Eksklusionskriterier:
Bestyrelsen kan suspendere et medlem, der i ord eller gerning bevidst skader foreningen eller modarbejder foreningens formål, eller de af generalforsamlingen eller bestyrelsen, vedtagne regler.
Suspenderingen forelægges førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor det ved simpelt stemmeflertal besluttes, om medlemmet skal ekskluderes eller om suspenderingen skal ophæves.
Det suspenderede medlem har ingen adgang til klubben fra tidspunktet for suspenderingen til førstkommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling. Dog har vedkommende adgang til at møde og tale sin sag ved ovennævnte generalforsamling. Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter og ej heller deltage i stævner i klubbens navn.


 

§ 7 Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer er medlemskontingentet indeholdt i ridehuskortet og opkræves månedligt.
For stævnemedlemmer/støtte-medlemmer opkræves kontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Ved optagelse i løbet af året betales fuldt årskontingent.
Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
Ved for sen betaling af kontingent pålægges rykkergebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af hjemmesiden.

 

§ 8 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling tillige med 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af rideklubben.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år, som har betalt kontingent samt været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Klubben skal samtidig have en registreret revisor.
3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og en revisor er på valg alle lige år.
4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant er på valg alle ulige år.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foranlediger nedsættelse af et stævneudvalg.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, indtræder en suppleant for den fratrådte.

 

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 8 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med flg. dagsordenspunkter:
1.Godkendelse af referat
2.Aktuelt
3.Aktiviteter
4.Økonomi
5.Post
6.Medlemmer (velkommen til nye/opsigelser af medlemskab)
7.Trænere
8.Udvalg
9.Eventuelt
10.Næste møde
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren skriver et beslutningsreferat som godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde af de fremmødte.

 

§ 10 Prokura

Klubbens daglige anliggender og dispositioner varetages af bestyrelsen. Beløb over kr. 25.000,- kræver to bestyrelsesmedlemmers godkendelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til
•At udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
•At udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom
•At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at have et Visa/Dankort til foreningens konto

 

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, jf. dog § 10.
Forhandlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, og hvert medlem må personligt afgive sin stemme. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men kan dog ske skriftligt, hvis bestyrelsen eller mindst en af de tilstedeværende forlanger det.
Alle medlemmer over 18 år er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan stemmes via fuldmagt. Hvert medlem kan max medbringe 2 fuldmagter. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste mandag i februar måned. Indkaldelse hertil skal ske via meddelelse på klubbens officielle informationskanaler med mindst 14 dages varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene udsendes pr. mail før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden samt mødested. Eventuelle stemmekort kan udleveres på generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer under 18 år kan tage en forælder med til generalforsamlingen, men forældre har ikke tale- eller stemmeret.

Dagsorden skal indeholde følgende

1.Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren

4. Indkomne forslag til behandling

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor/revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

§ 12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 13 Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres og udarbejdes af et eksternt revisionsfirma.
Der vælges en bilagskontrollant blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Denne kontrollerer regnskabet og sikrer sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at foreningens økonomiske beholdninger er til stede.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt. Ligeledes skal der indkaldes, hvis mindst 25 stemmeberettigede medlemmer ved underskrift indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Ved indkaldelse hertil, sker det som til ordinær generalforsamling, dog er varslet kun 8 dage.

 

§ 15. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt til dette formål og kun, hvis 3/4 af klubbens fremmødte medlemmer stemmer herfor. Dernæst træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af klubbens midler.

VEDTÆGTERNE ER GODKENDT PÅ DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING D. 25. FEBRUAR 1975 MED SENESTE ÆNDRINGER 27. MAJ 202